ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

Α. Ειδική Εκπαίδευση – Για ηλικίες 5 – 17

Ο Ειδικός Παιδαγωγός έχει καταρτισθεί και με τις γνώσεις που κατέχει μπορεί να εργαστεί και να προσφέρει μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, με προβλήματα όρασης ή ακοής, με γενετικά σύνδρομα (Asperger), αυτισμό, νοητική υστέρηση, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα και αναπτυξιακές διαταραχές.

Η Ειδική Εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτική, υποστηρικτική και συμβουλευτική επιρροή στο/η μαθητή/ τρια για να κατακτήσει γνώση και μόρφωση. Ταυτόχρονα, ο Ειδικός Παιδαγωγός συμβάλει ώστε οι γονείς να αντιληφθούν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του παιδιού τους. Με την βοήθεια της Ειδικής Εκπαίδευσης διαμορφώνονται εξατομικευμένοι στόχοι και απαιτήσεις από τον/την κάθε μαθητή/τρια, με απώτερο σκοπό να αναπτυχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι δεξιότητες του/της, ευελπιστώντας στην ποιοτική μόρφωση και αποτελεσματική ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Βάση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων που έχουν γίνει και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα του παιδιού, μαθησιακή και κοινωνική, τίθενται οι στόχοι εστίασης για το κάθε παιδί ξεχωριστά:

– Ομιλία
– Γραφή
– Ανάγνωση
– Οργάνωση γραφής
– Εκτέλεση εντολών
– Αναζήτηση/εντοπισμός και επεξεργασία πληροφοριών
– Κατανόηση αναγνωστικού υλικού
– Αντιγραφική λειτουργία
– Βελτίωση συγκέντρωσης και προσοχής
– Τρόποι απομνημόνευσης
– Ενίσχυση μνήμης
– Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας
– Συνύπαρξη και συνεργασία

Β. Εργαλεία – Τεστ Αξιολόγησης

1. The Derbyshire Language Scheme – Ηλικίες 4- 15

Το «Derbyshire Language Scheme» προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιείται επίσης στην Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Το συγκεκριμένο τεστ είναι ένα σύστημα γλωσσικής παρέμβασης που προορίζεται για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, σε προφορικό και λεκτικό επίπεδο.

Το «DLS» είναι μια προγραμματισμένη προσέγγιση στη δομημένη διδασκαλία γλωσσών. Αρχικά σχεδιάστηκε για παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, οι τεχνικές έχουν βρεθεί εξίσου χρήσιμες σε παιδιά που έχουν πολύ ήπια μορφή μαθησιακών δυσκολιών. Επίσης, χρησιμοποιείται σε παιδιά με ήπια καθυστέρηση της γλώσσας, προβλήματα ακοή, δυσγραφίας και δυσαναγνωσίας, αυτισμό.

Γίνεται η αξιολόγηση του μαθητή/ τριας και βάση των αποτελεσμάτων δημιουργείται εξατομικευμένο πρόγραμμα διδακτικών δραστηριοτήτων με βάση την εκτίμηση των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού, ώστε να αναπτύξει τον επικοινωνιακό λόγο, σε προφορική και γραπτή μορφή.

Η μορφή και η χρήση του προγράμματος επιτρέπει στον ειδικό εκπαιδευτικό να τροποποιήσει τόσο τις δραστηριότητες διδασκαλίας όσο και το ρυθμό παρουσίασης, ώστε να ταιριάζει στο επίπεδο ικανοτήτων και συμφερόντων του μαθητή/τριας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του DLS διαχωρίζεται σε τρία βασικά τμήματα. Το πρώτο τμήμα στοχεύει στη διδασκαλία ενός ελάχιστου λεξιλογίου σε ένα παιδί που περιορίζεται σε μεμονωμένες λέξεις. Ο δεύτερος σκοπός είναι να ενθαρρύνει το παιδί να συνδυάζει λέξεις σε απλές προτάσεις, μετακινώντας από δύο συνδυασμούς λέξεων μέχρι φράσεις μήκους περίπου τεσσάρων έως έξι λέξεων. Το τρίτο και τελευταίο τμήμα αφορά την ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί διαφορετικές μορφές ρήματος, αντωνυμίες, οριστικό άρθρο και άλλες πτυχές της γραμματικής.

2. Τεστ Μνήμης – Ηλικίες 5-12

Το τεστ μνήμης χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η δυναμική της μνήμης ενός παιδιού και οι δυσκολίες που παρουσιάζει στην λεκτική και οπτική μνήμη, οι οποίες μπορούν να συσχετιστούν με αναπτυξιακές διαταραχές ή επίκτητες μαθησιακές δυσκολίες. Στις περιπτώσεις παρόλο που το παιδί διαβάζει και δείχνει την απαιτούμενη προσοχή και συγκέντρωση, εντούτοις δυσκολεύεται στην κατανόηση και αποστήθιση των μαθημάτων, θα πρέπει να διερευνηθεί αν αυτό οφείλεται στη μνήμη του.

Σκοπός της παροχής του τεστ μνήμης είναι να εντοπιστούν πιθανές διαταραχές μνήμης και ο βαθμός απόκλισης από τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατά την διεξαγωγή ασκήσεων μνήμης. Κατά την παροχή του τεστ μνήμης χρησιμοποιείται η Ανιχνευτική Κλίμακα Λεκτικής και Οπτικής Μνήμης, η Κλίμακα Ανάκλησης Ιστοριών και η Κλίμακα Ανάκλησης Οπτικών Πληροφοριών. Εντούτοις, πάντοτε γίνεται εισήγηση να χορηγούνται , η Κλίμακα Ανάκλησης Ιστοριών και η Κλίμακα Ανάκλησης Οπτικών Πληροφοριών μαζί, για να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης και διερεύνησης ομοιοτήτων και διαφορών που παρουσιάζονται ανάμεσα στη λεκτική και οπτική μνήμη.

Τα αποτελέσματα του τεστ δίνουν ποικίλες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό ατομικών προγραμμάτων παρέμβασης, τα οποία θα στοχεύουν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης.  Ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο λόγω μικρής ή επιλεκτικής μνήμης κ.α. μπορεί να παρακολουθήσει συνεδρίες ανάπτυξης και βελτίωσης της μνήμης, αναλόγως της ηλικίας του, για να μπορέσει να βελτιώσει και τις επιδόσεις του στο σχολικό περιβάλλον.

3. Τεστ «ΛΑΜΔΑ» – Ηλικίες 7-14

Το τεστ αξιολόγησης «ΛΑΜΔΑ» (Λογισμικό Ανίχνευση Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών) είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και βασίζεται σε ένα λογισμικό εργαλείο που εξετάζει τους δείκτες δυνατοτήτων των μαθητών/ τριων στο γενικότερο σύνολο, όχι μόνο στις επιδόσεις του σχολείου. Το συγκεκριμένο τεστ εφαρμόζεται από το 2007 στην δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας και στον ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο της ιδιωτικής εκπαίδευσης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, σύνδρομο άσπεργκερ και δυσλεξία.

Οι τομείς που αξιολογούνται κατά την διεξαγωγή του «ΛΑΜΔΑ» είναι:

– Ορθογραφία
– Αναγνώριση ερεθισμάτων (εικόνας και λέξης)
– Μορφοσυντακτική
– Επεξεργασία (αναλογίες, συμπλήρωση προτάσεων)
– Κατανόηση προφορικού λόγου
– Κατανόηση γραπτού κειμένου – Ασκήσεων/ Οδηγιών
– Λεξιλόγιο
– Μη λεκτική νοητική ικανότητα (συμπλήρωση σχημάτων)
– Μνήμη εργασίας (εύρος συγκέντρωσης και προσοχής)
– Αντίληψη χαρακτηριστικών ήχων – αναπαραγωγή ήχων
– Αναμετάδοση πληροφοριών

Το ηλικιακό εύρος που καλύπτει το «ΛΑΜΔΑ» είναι αρκετά μεγάλο και για αυτό ακριβώς το λόγο το περιεχόμενο των ασκήσεων και ο τρόπος προσέγγισης διαφοροποιείται αναλόγως της ηλικίας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχονται άμεσα και βάση τα βαθμολογικής κλίμακας των επιδόσεων του παιδιού διαμορφώνεται η συνολική του εικόνα και που ακριβώς πρέπει να εστιαστεί ο ειδικός και ο γενικός εκπαιδευτικός για να βοηθήσει το παιδί στις σχολικές του επιδόσεις.

Με την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων όλων των τεστ ο μαθητής μπορεί να συνεχίσει με την παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης και στο τέλος της σχολικής χρονιάς να κάνει επαναληπτικό τεστ αξιολόγησης για να διαπιστωθούν τα σημεία που έχουν βελτιωθεί και σε ποιους μαθησιακούς τομείς χρειάζεται βοήθεια και πρέπει να επικεντρωθεί την επόμενη σχολική χρονιά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 262600 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.